کمربند مشکی ها

مهدی جعفری کمربند مشکی دان 4

عزیزالله ابراهیمی کمربند مشکی دان 3

مجتبی رسولی کمربند مشکی دان 3

ضیا گل محمدی کمربند مشکی دان 3

زهرا جعفری کمربند مشکی دان 2

رضا ابراهیمی کمربند مشکی دان 1

امید پویا کمربند مشکی دان 1

نجیبه ابراهمی کمربند مشکی دان 1

امیرحسین یعقوبی کمربند مشکی دان 1

عبدالله خداداد کمربند مشکی دان 1

حسین احمدی کمربند مشکی دان 1

موسی حسینی کمربند مشکی دان 1