مسئولین

مسئولین

گرند مستر خداداد جعفری

رئیس و بنیان گذار کیک بوکسینگ WKU افغانستان

استاد مهدی جعفری

مسئول روابط بین الملل

استاد امید پویا

مسئول ولایات

استاد احمد ضیاء رحیمی

نایب رئیس