مسئولین

مسئولین

گرند مستر خداداد جعفری

رئیس و بنیان گذار کیک بوکسینگ WKU افغانستان

استاد مهدی جعفری

مسئول روابط بین الملل

 

مهندس رضا ابراهیمی

مسئول اداری