آموزش

قوانین و مقررات کیک بوکسینگ در مسابقات

مقدمه

رشته کیک بوکسینگ استایل های مانند: لوکیک، فول کنتاکت، بادی کنتاکت، سمی کنتاکت، موزیکال کنتاکت، تای بوکسینگ و تای بوکس ( موی تای ) دارا می باشد که در اینجا به قوانین داوری لوکیک و فول کنتاکت اشاره می دهیم.

در استایل فول کنتاکت به پایین بدن با پا ضربه ممنوع می باشد ولی در استایل لوکیک آزاد می باشد و در استایل فوکت کنتاکت ضربه با ساق پا به بدن خطا می باشد ولی در لوکیک آزاد می باشد.

این استایل ها در یک رینگ 66 برگزار می باشد که از چهار ستون به ابعاد هر کدام 210 سانتی متر و ارتفاع از زمین تا کف رینگ 100 سانتی متر می باشد که کف رینگ از چوب های مقاوم 3 الی 4 سانتی متر می باشد که باید روی تخته ها یا چوب ها را با لاستیک یا تشک های تاب می می پوشانیم. چهار گوشه رینگ تشک نصب گردیده که به رنگ های آبی قرمز و سفید که مقابل هم نصب می شود همچنین سه پلکان می باشد که دو تای آنها که به رنگ های آبی و قرمز برای فایترین و پلکان دیگری برای ورود ریفری داور وسط یا پزشک طراحی شده است و باشتک های باید به طور چپ قرمز و در دیگر گوشه ها تشک سفید مقابل هم نصب میگردد.

داوران و چیدمان آنها با اصطلاح

1-سه میز و صندلی که جهت نشستن داوران کنار ( جاج ) در سه طرف رینگ و یک میز با سه صندلی جهت

نشستن سرداور ( سوپروایزر) وقت نگه دار (تایم کوپر) و ثبات طراحی شده است.

2-برگه داوری که توسط داور کنار ( جاج ) که در سه طرف رینگ می باشد تنظیم می شود.

3-ساعت اندازه گیری (کرونومتر)

4-علامت یا صداهای که پایان وقت هر راند را اعلام کند سوت یا زنگ

5-میز و صندلی پزشک مسابقات با تجهیزات اولیه پزشکی ( قابل ذکر است که بدون پزشک نباید هیچ مسابقه برگزار شود)

6-میز و صندلی های جدول نویس و گوینده (میکروفن)

لباس ورزشکار و تجهیزات

1- در آقایان از: شورت(لوکیک) و شلوارهای مخصوص این رشته استفاده میکنیم درآقایان بالا تنه بدون پوشش ولی در بانوان از تاپ های ورزشی استفاده میکنیم .

لوازم ایمنی:1ـکلاه (آبی یاقرمز)2-محافظ لثه 3-دستکش بوکس 4-کاپ5- رو پابند6-ساق پا (در استایل لوکیک اختیاری)7-استفاده از محافظ سینه (در بخش بانوان که اختیاری)8- باند بوکس9- استفاده تی شرت در لوکیک ممنوع میباشد.

تذکرات

در صورت بلند بودن موی سربستن آن قبل از پوشیدن کلاه الزامی میباشد.

در صورت بلند بودن ناختن ها پای ورزشکار از مسابقه وی جلوگیری بعمل می آید.

در صورت چربی یا خیس بودن بدن ورزشکار از مسابقه ئی جلوگیری بعمل می آید.

نکته قابل ذکر در تایم راتد این است که نباید کمتر از سه راند باشد حتی در مسابقات استانی اما میتئان تایمشان را کم کند آن هم نسبت به تعداد شرکت کننده کدر مسابقه میباشد مثلا در یک بازس استانی با شرکت کننده بیشتر باید از سه راند 1دقیقه برگزار کنیم.

کوچینگ:

یک کوچ و یک کمک مربی با پوشش ورزشی مناسب باید در کنا رینگ فایتر خود با توجه به قوانین در راندها کمک کنندکوچ و کمک حق نارند به داور اعتراض کنند وفایترین باید طورذی راهنما کند که هیچ برای مسابقه هیچ مزاحمتی ایجاد نشود.و فقصمیتواند به صورت صدا یا سیگنال فلیترها را راهنما کند ودر صورت عدم تمایل برای جلوگیری از فایت فایتر خود می توانند از اسفنج یا حوله با پرتاب به داخل رینگ طوری که ریفری(داور وسط) مشاهده کند تا بازی را قطع  و فایتر مذکور بازنده اعلام کند.

کوچ باید از آخرین قوانین داوری اطلاع کافی داشته باشد چناچه کوچ نکات انضباطی را رعایت نکند از سالن مسابقات اخراج میشود.

داوران و مسولین

مسابقه از یک ریفری(داور وسط) 3داور کنار (جاج) 1 سرداور(سوپروایزر)قضاوت میگردد وآنان توسط تایم کوپر(وقت نگه دار)ثبت کننده گوینده وجدول نویسان یاری میگردد و لباس کادر تاجرایی با یکدیگر همخوانی ئ همچنین داوران باید از آخرین قوانین داوری اطلاع کامل داشته واز کلاس های باز آموزی استفاده کنند.

 یک داور وسط بعد از اینکه از  پلکان مخصوص داوری وسط در کنار رینگ است به داخل رینگ وارد میشود ئ بعد ار بازدید فنی از رینگ وحتی جایگاه عکاسان فیلمبرداران در چه وضیعتی هستند که مزاحم ورزشکاران نشود بازدید کند و بعد در طرف  گوشه سفید(بی طرف)رو به سرداور بایستد تا فایترین وارد رینگ شوند.داور وسط باید از کفش های نرم استفاده کند و نباید از وسایلی مانند(کلاه ساغت عینک کمربند جواهرآلات)و هر شیی که احتمال آسیب دیدگی ورزش کار است استفاده نمایند.

وظایف و اختیارات داور وسط

1-داوروسط باید در نسلبقه منصفانه و با عدالت و درست قضاوت کند وپیش از هر مسابقه و هنگام تنفس در گوشه ای بی طرف سفید رو به سر داور بایستد.

2-کنترل اوازم ونکات بهداستی بازیکنان – اعلام نفر برنده بعدار رای سر داور-شمارش ناک دان و ناک دانهایی که موجب ناک اوت میشه –اعلامه دیسکالیفه (در صورت نیاز باسرداور مشورت کند)- تذکرواخطارها(وارنینگ ها)-جمع آوری و برگه های داور کنارها ودادن آنها به سرداور –فراخوان پزشک در صورت نیاز- دادن مایزپوند – کنترل وچک رینگ- اعلام شروع(فایت)وجداشدن(برک)وقطع مسابقه (استاپ)

ورزشکار بعد از شنیدن برک باید یک قدم به عقب برداشته و بعد فایت کنند واگر در برک اگر یکی از فایترین به عقب نرود وضربه بزند خطا محسوب شده ور صورت نیاز هم مایزپوند و دیسکالیفه میشود و برک نباید کنار طناب رینگ استفاده شود.و قابل ذکر است که داور وسط نمیتواند خود نظر بدهد.

اعلام استاپ:

اگر یک یا هردو فایترآسیب ببیند – اگر یک یا هردو فایترناک دان یا ناک اوت شوند-اگر یک یا دوفایتر عمل وارنینگی مرتکب شوند –اگر یک یا دو فایتر نیاز به منظم کردن لوازم داشته باشد –اگریک یا هر دو فایتر به بیرون از رینگ پرتاب شوند – اگر فایتر روی طناب رینگ بیفتد و بین طناب ها گیر کند – اگر یک یا هر دو فایترین از ادامه بازی انصزاف دهند- اگر خللی در اجرای مسابقه بشوند- اگر کوچ و کمک ان بیش تر از دو نفر در کنار رینگ باشد .

اعلائم واشارات

وظایف داور کنار (جاج)

1-داوران باید بازیکنان را درحین مسابقه در نظر گرفته باشند.

2-داوران باید طبق قوانین و مقررات مسابقات عمل کنند.

3-داوران کنار حق صحبت کردن و یا نظر خواهی اتز هیچ کس را ندارند.

وظایف سرداور(سوپروایزر)

1- نظارت بر کار داوران جدولنویس وقت نگه دار و در صورت نیاز ارائه مشورت به آنان

2-اعلام نتیجه ی مسابقه پس از برگ 3 رای داور کنارها

3-رای نهایی در مورد اعتراضات توسط سرداور صادر میشود.

4- مسئول اعلام برنده بازی در صورت نیامدن یکی از فایترین بر عهده دارند.

نکته: رای اصلی با داوران کنار میباشد ولی در شرایط خاص زمانی مشاهده کنند که داور کناری نسبت به فایتری گرایش دارد میتواند خود هم نظر بدهد.

وظیفه وقت نگه دار وثبات

1-جایگاه وقت نگه دار در کنار سرداور بگونه ای می باشد که سرداور نظارت کافی بر کرونومتر داشته باشد.

2-کنترل وقت و نواختن زنگ یا صوت در شروع وپایان بازی

3-کنترل زمان راندها وزمان استراحت بین راندها .

وقت نگه دار در زمان استاپ با اشاره داور وسط وقت بازی را نگه میدارد و همچنین اگر وقت به پایان رسید پس از شروع مجدد ودر جریان بازی جریانزنگ پایان بازی را به صدا در می آورد .

ثبات در کنار وقت نگه دار وظیفه ثبت ناک دان خطاها(وارنینگ)تذکرها مایزپوندهاوشمارش ضربات پا و دست را در هر راند بر عهده دارد

وظیفه گوینده و جدول نویس

1-قرعه کشی و نوشتن جدول مسابقات همراه با قید شماره برای تمام بازها (با حضور سرپرستان یا نمایندگان تیم ها)

2-اسما فایترین توسط مسئول جدول همراه با رنگ کلاه (رنگ باندهایشان )در مسابفه ثبت کنند.

3-جدول نویس موظف است قبل از شروع هرمسابقه برگه های مربوط به داوران کنار و سر داور را با ذکر نام و وزن وشماره بازی آماده ودر اختیار سرداور قرار دهد.

4-کامل کردن جدول بعد از هر بازی و ثبت کردن نام نفر برنده

وظایف گوینده

1- گوینده باید 10 بازی را زودتر جهت اطلاع فایترین اعلام نماید ید و 5 دقیقه مانده به مسابقه برای دومین آنها برای آماده به کنار رینگ  فرا بخواند.

2- اعلام برنده بازی

وظیفه کمیته ی انظباطی و قضایی

1- تهیه وتنظیم فرم های اعتراض و ارئه آن به سر داوران

2-دریافت مبالغی جهت حق اعتراض (این وجه ممکن است متناسب با شرایط بازی تغییر مند اما اگر اعتراض وارد بود مبلغ فوق پس داده میشود)

3-پیگیری نتیجه اعتراض و اعلام نتیجه آن به جدول جهت کامل بودن جدول

4-برس هرگونه تخلف از سمت فایترین سرپرستان و مربیان و داوران و کادراجرایی مسابقه

وظیفه پزشک

1- حضور پزشک و یا پزشکان قبل از شروع مسابقه که در موار قبل هم گفته شده است.

2-پزشک هنگام آسیب دیدگی فایتر ضمن مداوا باید تشخیص دهد که آیا میتواند فایتر دوباره به بازی برگردد یا نخیر و برای رای پزشک هیچ اعتراضی وارد نیست.

3-اگر فایتری زخم برداشته شود مثلا در فرق سر پاره شود یا خونریزی شدید بینی داشه باشد یا شکستگی در جاهای بدن یا حتی در نواحی گوارشی فایتر حق هیچگونه پانسمان را ندارد مگر با پنبه یا  نوارهای استریل باشد.

4-بر طبق قوانین هم فایتر قبل از ثبت نام گواهی سلامت از پزشک معتبر را مسئولیت برگزاری مسابقه یا درهنگام ثبت نام تحویل بدهد

5-همچنین در طول مسابقه نیز نباید هیچگونه اشیهای تزیینی مانند گوشواره، حلقه بینی،گردبند،دست بند بازو بند و….در بدن استفاده نشود

6-در کلیه مسابقات فایترها باردار نباید اجازه شرکت در هیچ رقابتی نداشته و بایستی اظهارنامه عدم بارداری را امضا کنند

نکته :اگر یکی از دو پزشک مسابقه قبل مسابقه تشخیص دهد که فایتری نمیتواند ادامه دهد اما اگر پزشک دوم بگوید میتوان ادامه دهد فایتر میتواند ادامه دهد اما مسئولیت سلامتی فایتر با پزشک دوم میباشد.

7- اگر یک فایتری در یک راند 3بار متوالی به پزشک مراجعه کند پزشک میتواند برنده بازی فایتر دیگری را برنده بازی اعلام کند و حق هیچ اعتراضی را ندارند.و نباید  پزشک در هیچ شرایطی از اکسیژن مکمل استفاده کند.

رده های سنی و وزن ها

1-رده ب سنی بزرگسالان از 18 سال تمام تا 35 سال و تعداد وزن ها 11 می باشد.

آقایان 54-  57-  60-  563-  67- 71- 76-  81-  86-  91- 91+

بانوان 46-  48-  52- 56-  60-  65-  70-  70+

رده ی سنی جوانان از 15سال تمام شروع تا 18 سال تمام و تعداد وزن ها 11می باشد.

(36-  39-  42-  45-  48-  51-  54-  57-  60-  60+)

وزن کشی و ثبت نام

1-ثبت نام و وزن کشی توسط یک گروه از کمیته ی برگزاری مسابقات با نظارت یک فرد از کمیته ی بازرسی انجام می شود.

2- وزن کشی روز قیل مسابقه انجام می گردد.

3- ثبت نام همراه در دست داشتن اصل مدارک شتاسایی معتبر+کارت بیمه ورزشی همان سال + گواهی سلامت از پزشک صورت می گیرد(رضایت نامه در مورد افاراد زیر 18 سال الزامی می باشد).

نکته: یک فایتر به درخواست خود می تواند یک وزن بالاتر از وزن خود مسابقه دهد.  

زمان وتعداد راندها

1- بزرگسالان :3راند 2 دقیقه ای با یک دقیقه استراحت ما بین راندها.

2-جوانان:3 راند2 دقیقه با یک دقیقه استراحت ما بین راندها.

3- نوجوانان:2راند 51 دقیقه ای با یک دقیقه استراحت ما بین راندها .

ضربات پا (کیک) ضربات دست (بوکس)
 ضربه پا به بدن1 امتیازکلیه ضربات دست و صورت 1 امتیاز نکته: اگر ضربه مستقیم به صورت فایتر مقابل بخورد و سر به طرف عقب برود 2 امتیاز در صورتی که شدت ضربه بیشتر باشد ناک دان هم می شود.
 ضربه پا به سر و صورت  2 امتیاز
ضربه پا  همراه با پرشی(جامپینگ) به صورت با حفظ تعادل3 امتیاز
ضربه پا همراه با جامپینگ به بدن با حفظ تعادل2 امتیاز
سویئپ1 امتیاز

نکته: در ضربات پا ضربه عکس کیک یا ضربه کف پا از بالا به پایین به صورت حریف و ضربه راندهاوس کیک و هوک کیک 2 امتیاز می باشد

در ضربه سویئپ هم در لوکیک دارای امتیاز نیست ولی اگر تعادل حریف به هم بخورد 1 امتیاز می باشد.

برای ضرباتی که غیر مجاز و یا اصابت ضربات به نقاط غیرمجاز و یا ضربات دست و پا  که غیر موثر ویا بدون تعادل اجرا میشوند و ضرباتی که بعد از استاپ زده باشند یا به گارد زده باشد هیچگونه امتیازی ندارند.

ناک دان و ناک اوت

ناک دان با علامت (KD) ناک اوت را (KO) نشان می دهند.

1-در ناک دان هیچ امتیازی نمی دهند بلکه مستقیم از امتیاز 10 فایتر ناک دانی کسر می شود

2-اگر فایتری در اثر ضربه یا ضربه های متوالی ناگزیر روی طناب یا زمین بیافتد.

3-چناچه فابتر بر اثر ضربه سخت روی زمین یا طناب نیافتد بنا به نظر ریفری باید ناک دان بشمارد

ناک دان چیست: هر نوع ضربه ی دست یا پا که به نقاط مجاز بدن حریف اصابت نماید به طوری که تعادل حریف به هم بخورد و یا گیج شود و یا احساس درد شدید در قسمت ضربه خورده نماید به طوری که بلافاصله قادر به ادامه مبارزه نشود واز جریان بازی خارج گردد ناک دان محسوب می شود که در این حالت با دستان خود شروع به شمارش ثانیه می شود و فایتر باید تا پایان شمارش عدد 8 اعلام امادگی کند و در هنگام شمارش متوجه وضیعت جسمانی وروحی فایتر باشد. اگر به دستور داور حزیف به گوشه سفید نرفته باشد داور بایستی شمارش متوقف نموده تا حریف به گوشه برود. سپس شمارش از جایی که مانده ادامه دهد.

اگر یک فایتر در  یک راند 3 بار ناک دان شود و 4 بار طول بازی ناک اوت (KO) می شود

ناک اوت:

اگر فایتری نتواند تا شمارش 8 آمادگی خود را اعلام نماید داور وسط باید شمارش تا 10ادامه دهد و پس اعلام شمارش 10 مسابقه پایان می شود.

تذکر:اگر فایتری بر اثر ضربه به خارج از رینگ بیافتد داور وسط باید شمارش ناک دان را بشمارد اما اگر ضربه سنگین وسختی زده شد و فایتر بیرون از رزیگ پرتاب شد داور وسط باید شمارش آغاز کند اگر حال حریف وخیم بود داور بدون شمارش عدم توانایی فرد اعلام کند و زود پزشک  مسابقه را  فرا خواند .

اگر در مسابقه هر دو حریف در اثر ضربه به زمین بیافتد داور وسط باید شمارش برای هر دو فایتر بشمارد اگر فایتری زودتر از شمارش8 بلند شود برنده هست اما اگر هر دو نتوانند ادامه بازی دهند ناک اوت میشوند اگر این موضوع در بازیهای فینال بشود نفرات سوم و چهارم  مقام اول و دوم را کسب میکنند اما در قانونی هم هست که در بازی فینال با توجه و بررسی امتیازات  هر دو فایتر تا آن زمان برنده بازی را اعلام میکنند.

نکته: اگر فایتر از قسمت بدن ناک اوت بشود میتواند در بازی بعد شرکت کند اما اگر ناک اون او از سر بود نمیتوان در بازی دیگری شرکت نماید

اگر پزشک تشخیص دهد فایتر از بدن ناک اوت شده آسیب جدی دیده است فایتر تا2ماه حق شرکت در مسابقه ای را  ندارد

نقاط ممنوعه

هرگونه ضربه به:گلو-پشت سر-پشت بدن-ستون فقرات-زیرزانو-کاپ ومفصل لگن و مفصل (جلو پشت طرفین)ممنوع می باشد.

تذکر در خطا

اگر در اثر ضربه خطایی که شدت آن بالا نباشد و یا در اثر عدم توجه از فایتری خطائی سر بزند داور وسط پس از یک بار تذکر دادن بار دوم وارنینگ می دهد همچنین داگر عمدا فایتری خطائی انجام دهد اخطار مستقیم وارنینگ می دهد

اگر فایتری خطائی انجام دهد که منجر  به آسیب دیدگی حریف مقابل شود و بازی از جریان عادی خارج شود امتیاز منفی (مایزپوند)کارت پرمز دریافت می کند

اگر فایتری در جریان بازی (مثلا در مجموع راند 1و2) سه بار وارنینگ یا کارت زرد دریافت کند کارت قرمز دریافت میکند.اما در طول 1راند سه بار کارت زرد بگیرد دسکالیفه می شود. و اگر 4 بار در طول مسابقه کارت زرد دریافت کند بازنده محسوب می شود.

در صورت اصابت ضربه به کاپ داور وسط باید با داوران کنار نظر خواهی کند.

حرکات غیرمجاز:

مثال اگر فایتری در حین مسابقه: خم شود گرفتن حریف استفاده از طناب رینگ سر و صدا کردن باز و بسته کردن لوازم ایمنی در زمان مسابقه پرتاب کردن لثه به زمین. اگر فایتری لثه خود را عمدی به زمین پرتاب کند اخطار (کارت زرد) دریافت می کند.

ضربات غیر مجاز:

ضربه آرنج کلا به بدن همچنین ضربه زانو و ضربه با سر خطاست.

ضربه با کف دست یا پشت دست یا شصت دست خطا محسوب می شود.

ضربه به زیر زانو کاپ وکلیه مفاصل بدن گلو و پشت سر و ستون فقرات (در استایل فول کنتاکت ضربه کیک به پاها ممنوه می باشد)

ضربات بدون تعادل (مثلا ضربه چرخشی بدون تعادل و افتادن به زمین اخطار دریافت می کند)

هر گونه رفتار غیر ورزشی مانند: تف کردن-ناسزا گفتن-از الکل و داروهای نیروزا – گاز گرفتن حمله به فایتری که به زمین  روی افتاده یا فایتری که درحال بلند شدن از زمین است . پرخاشگری بکار بردن سخنان زشت در طوا راندها هرگونه حمله یا اعتراض به ریفری در زمان خطا محسوب می شود.

امتیاز دهی

امتیاز دهی بعد از شمارش امتیازات طرفین و مشخص شدن بازیکن پیروز برنده بازی 10 دریافت می کند و بازنده 9 یا 8 دریافت می کند.

در صورتی که هر دو فایتر مساوی باشند موارد زیر در نظر گرفته می شود

-حمله کننده- عکس العمل خوبی داشته باشد – گارد بالا داشته باشد- استیل خوبی داشته باشد – و با توجه به تذکرات وارنینگ ها مایزپوندو ناک دان ها باید مد نظر داور کنار(جاج) باشد تا پیروز مسابقه را اعلام نماید.

هر ناک دان 1 امتیاز از امتیاز 10کسر می شود و در مایز پوندها همچنین می باشد

مثال نحوه امتیاز داور کنار در برگه داوری:

اگر فایتر باند آبی در کلیکر(امتیاز شمار) در یک راند 6 وباند قرمز 3 باشد از10 به آبی 10 میدهیم اما به باندآبی 9 دریافت می کند.

قابل ذکر است که اگر در روی کلیکر اختلاف 3 باشد 1 امتیاز از امتیاز 10 و اگراختلاف از 4 یا بیشتر باشد 2 از امتیاز اصلی 10 فایتر مربوطه کسر می شود برای وارنینگ امتیازی کسر نمی شود بلکه یک امتیاز به شمارش یا کلیکر مقلبل اضافه می شود.

اما در ناک دان ها یا مایز پوندها از امتیاز اصلی 10 فایتر 1 امتیاز کسر می شود .

نکات داوری مهم  همراه با سوال:

1-اگر فایتری به کاپ ضربه بزند و فایتر مقابل نتواند ادامه بازی دهد چی می شود: در این سوال داور وسط یا همان ریفری باید با داور کنار نظر بخواهد اگر ضربه عمدی باشد فایتر ضربه زده از مسابقه اخراج و بازنده می شود اما اگر عمدی نبود فقط وارنینگ دریافت می کند.

2-اگر حریف در گارد خود ضربه مدیل به آرنج گارد برخور کند: در این حال ضربه مدیل باید به صورت پهلو زده شود در این حال فرد زننده در صورت صدمه ناک دان میشود چون اجرای نا صحیح ضربه کرده است.

3-اگر کسی گوشه رینگ در حای ضربه خوردن می باشد باید چی کار کرد:در این حال داور وسط باید تا 6 ثانیه نگهدارد و بعد از آن استاپ دهد و ناک دان را بر فایتر گوشه بشمارد.

4- در صورتی که دست حریف به خودش ضربه بزند: در این حال هیچ امتیازی به فایتر ضربه زننده داده نمی شود ولی اگر حریفی که با دست خود به خود ضبه زده است و گیج یا آسیب دیده باشد باید ناک دان را بشمارد.

5- ضربه سوئیپ: ضربه سوئیپ باید به داخل پا جلو حریف را از کف یا پاشنه فایتر بکشیم  طوری که پای فایتر میخواهد سوئیپ بکشد از زمین بلند نشود و به اصطلاح دیگر پای خود را روی زمین بکشد اگر در این حال به پشت ساق پا ضربه بزنیم خطا محسوب می شود .

6- اعتراض به وزن حریف: اعتراض به وزن حریف باید قبل شروع کلی مسابقه اعلام شود در غیر این صورت حق اعتراض را نداریم.

7-نحوه اعلام خطاها درصورت نبودن کارت ها: در این حال اگر داور وسط بخواهد کارت زرد بدهد با اعلام به داوران کنار رو به فایتر بایستد و دست خود را جهت قربه ساعت بچرخانه ور دی مقابل حریف نهگه دارد و وارنینگ را اعلام کند اما در صورت کارت قرمر (مایز پوند)دست برعکس جهت عقربه های ساعت اعلام می دارد.

و در آخر مجوعه قوانین داوری را برای ارتقا دانش داوری داوران عزیز کشورمان و با در نظر گرفتن آخرین تغییرات قوانین و مقررات داوری بین المللی کیک بوکسینگ در این مجموعه تنظیم و تحویل کلیه ی دوستان خصوصا دوست داران ورزش  های رزمی آزاد تنظیم و اهدا می کنم .